InfluxDB定义的流计算和数据库混合架构

之前一直在说Lambda架构,最近冒出来一个IOTA,不管怎么炒作概念,流式数据和批处理数据的业务需求都是实际真实存在的。InfluxDB的这张图把日志处理系统中,这两类数据的来源和用途说的非常清楚,收藏!

Tick-Stack-Complete

 

 

相关信息:

https://www.influxdata.com/time-series-platform/influxdb/

https://www.influxdata.com/influxenterprise/

https://portal.influxdata.com/downloads

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注